Kỷ niệm ngày Quốc tế thiếu nhi 01/6/2023 và Ngày Gia đình Việt Nam 28/6/2023

28/06/2023

       Thực hiện sự chỉ đạo của Chi bộ, ngày 28/6/2023, nhà trường phối hợp với Công đoàn, Liên chi đoàn tổ chức kỷ niệm ngày Quốc tế thiếu nhi 01/6/2023 và ngày Gia đình Việt Nam 28/6/2023 với mục đích:

        – Tạo bầu không khí tươi vui để từ đó giúp cho trẻ hiểu được ý nghĩa của ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6.

        – Biểu dương tinh thần học tập của các cháu là con của VC&NLĐ nhà trường.

       – Động viên khuyến khích các gia đình nuôi con khỏe, dạy con ngoan và xây dựng phong trào khuyến học tại trường.

        – Tuyên truyền rộng rãi đến VC&NLĐ trong nhà trường tiếp tục giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa gia đình, khẳng định vai trò to lớn của gia đình là tế bào của xã hội và với chủ đề ngày Gia đình Việt Nam 28/06/2023: “Gia đình hạnh phúc – Quốc gia thịnh vượng” cũng cho thấy rằng gia đình luôn là nơi bảo tồn, lưu giữ các giá trị văn hóa của dân tộc là nơi xây dựng nhân cách con người Việt Nam.

Một số hình ảnh của buổi lễ:

Có thể là hình ảnh về lá bài, áp phích, biểu ngữ, lịch, hoa hồng và văn bản cho biết 'SỞY TẾ TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU TRƯỜNG TRUNG CẤP YTẾ Kiniệm Ngày Quốc tế thiếu nhi 01/6/2023 và ngày Gia Đình Việt nam 28/6/2023 2023 Bà Rịa Vũng Tàu, ngày 28 tháng 6 năm 2023'Có thể là hình ảnh về 9 người và mọi người đang họcCó thể là hình ảnh về 4 người và mọi người đang họcCó thể là hình ảnh về 8 người, mọi người đang học và văn bảnCó thể là hình ảnh về 1 người, loa, micrô, cái bục và văn bảnCó thể là hình ảnh về 8 người, mọi người đang học, bàn và bệnh việnCó thể là hình ảnh về 1 người, micrô và văn bảnCó thể là hình ảnh về 10 người, cái bục và văn bản cho biết 'SỚY RIA VÙNG AU TRƯỜNG TRUNG CẤP Kyniệm Ngày Quác lế thiếu nhi 01/6 2023 và ngày Gia Dình Việt nam 28 6 2023 Bà Ria- Vũng àu, ngày tháng năm 2023'Có thể là hình ảnh về 4 người, trẻ em và văn bản cho biết 'TẾ TỈNH BÀ RIA VŨNG TÀU TRƯỜNG TRUNG CẤP Y TẾ iniệm Ngày Quốc tế thiếu nhi 01/6/2023 và ngày Gia Đình Việt nam 28/6/2023 Bà Rịa Vũng Tàu ngày 28 tháng 6năm 2023'Có thể là hình ảnh về 14 người và văn bản cho biết 'TRƯỜNG TRUNG CAP TẾ niệm Ngày Quác tế thiếu nhi 01/6 2023 và ngày Gia Đình Việt Nam 28 6 2023 Bà Ri tháng năm 2023'Có thể là hình ảnh về 8 người, trang phục và văn bản