Thông báo tuyển sinh năm 2019
Thông báo tuyển sinh lớp huấn luyện sơ cấp cứu năm 2019
         
   

              

      

      

       
               Lễ khánh thành trường mới.
       
  
               Lễ phát bằng tốt nghiệp

 

 

  Phòng Kế Toán

Điện thoại: 0643 742587

I. Chức năng:

Tham mưu cho Hiệu trưởng và chịu trách nhiệm tổ chức triển khai và quản lý công tác lập dự toán, quản lý, sử dụng các nguồn thu, chi của Nhà trường

 

II. Nhiệm vụ:

 

a) Lập dự toán.

 

Đầu mối phối hợp với các phòng, bộ môn,.. liên quan xây dựng kế hoạch ngân sách hằng năm; Lập phương án phân bổ ngân sách chi tiết cho từng nhiệm vụ trong trường; Lập dự toán chi tiết chi ngân sách theo nhóm, mục nguồn kinh phí; Xây dựng phương án tăng nguồn thu cho trường trình Hiệu trưởng phê duyệt và quyết định.

 

b) Quản lý tài chính

 

- Quản lý và sử dụng thống nhất ngân sách của Nhà trường; Thực hiện chế độ báo cáo tổng kết công tác tài chính, báo cáo quyết toán tài chính, báo cáo tình hình tăng giảm, khấu hao tài sản cố định, báo cáo thuế... theo quy định hiện hành của Nhà nước .

 

- Tổ chức hệ thống sổ sách kế toán và bộ máy kế toán theo quy định của chế độ kế toán hiện hành.

 

- Hướng dẫn, thẩm định, kiểm tra giám sát các phòng ban, bộ môn lập dự trù, kế hoạch chi ngân sách và thực hiện kế hoạch theo đúng quy định.

 

- Có trách nhiệm tham gia xây dựng các loại hợp đồng kinh tế, hợp đồng liên kết đào tạo,… để tham mưu cho Hiệu trưởng các điều khoản liên quan đến thủ tục tài chính được quy định trong các loại hợp đồng; Theo dõi, các khoản thu, chi để đảm bảo thực hiện đúng các điều khoản về tài chính đã được quy định trong hợp đồng, nếu thực hiện chưa đúng thì kịp thời thông báo với phòng, bộ môn để có phương án giải quyết.

 

c)Thanh, quyết toán, giám sát thu chi

 

- Kiểm tra, giám sát các khoản thu, chi tài chính, các nghĩa vụ thu, nộp, thanh toán;  Kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài sản và nguồn hình thành tài sản; Phát hiện và ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật về tài chính, kế toán.

 

- Hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ về công tác thanh, quyết toán các khoản thu chi ở các phòng ban, bộ môn trong trường. Hướng dẫn và thực hiện đúng quy định việc giải ngân các nguồn vốn của trường.

 

- Thực hiện chế độ thanh toán lương, BHXH, BHYT, phụ cấp, thù lao giảng dạy, phục vụ giảng dạy và các chế độ khác cho cán bộ, viên chức và người lao động đúng quy định; Thực hiện quy định về thuế thu nhập và thanh toán qua tài khoản.

 

- Giám sát tình hình thực hiện kế hoạch thu học phí, kinh phí hỗ trợ đào tạo; Thu và quản lý các khoản học phí, lệ phí tuyển sinh, các nguồn thu khác của đơn vị ; Thanh toán tiền học bổng và các chế độ khác đối với học sinh.

 

- Theo dõi, quản lý giá trị tài sản cố định và phối hợp với Phòng TC-HC cùng các đơn vị có liên quan tổ chức thanh lý tài sản hết khấu hao, hư hỏng không sử dụng được hoặc không còn nhu cầu sử dụng.

 

- Tham gia nghiệm thu và nhập vào sổ tài sản của Nhà trường trước khi đưa vào sử dụng tài sản, thiết bị mới từ các nguồn khác nhau.

 

- Tổ chức lưu trữ các văn bản tài chính, chứng từ gốc sau khi thanh quyết toán theo quy định của Nhà nước.

 

III. Nhân sự:

 

1. Kế Toán Trưởng: Cn. Lê Phạm Hoàng Oanh

 

2. Kế toán thanh toán: Nguyễn Thị Kim Liên

 

3. Kế toán thủ quỷ: Huỳnh Thị Hồng Ân